040-283 69 90

Vertrouwen in de toekomst - het nieuwe regeerakkoord

Op 10 oktober jl. presenteerde het nieuwe kabinet ( VVD, CDA, D66 en Christenunie) het nieuwe regeerakkoord. Het zal nog even duren voordat de plannen uit het regeerakkoord vorm krijgen, maar omdat we er nu al vragen over krijgen heeft APS de belangrijkste veranderingen op het gebied van werk voor u op een rijtje gezet:

Ketenregeling van 2 naar 3 jaar

Waar in de Wet Werk en Zekerheid werd bepaald dat er slechts voor de duur van twee jaar tijdelijke contracten mochten worden geboden, staat in het nieuwe regeerakkoord dat deze periode weer terug gaat naar drie jaar.

Verlichting loondoorbetalingsverplichting bij ziekte

Voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) wordt de loondoorbetalingsperiode bij ziekte verkort van twee naar één jaar. Daarnaast wordt de periode waarvoor premiedifferentiatie geldt in de WGA, verkort van tien naar vijf jaar.

Langere proeftijd

Om het geven van onbepaalde tijd en meerjaarscontracten te stimuleren worden de mogelijkheden voor een langere proefperiode verruimd. Waar bij het direct aangaan van een onbepaalde tijd contract een maximale proeftijd van vijf maanden geldt, kan bij een meerjaarscontracten (meer dan twee jaar) een proeftijd worden overeengekomen van drie maanden.

Cumulatiegrond ontslagrecht

In de huidige situatie lopen werkgevers er tegen aan dat ontslag in sommige situaties onnodig moeilijk wordt gemaakt. In gevallen dat op verschillende gronden gedeeltelijk sprake is van problemen zou de rechter moeten kunnen besluiten om op basis van cumulatie van omstandigheden ontslag te rechtvaardigen.

Transitievergoeding

Werknemers krijgen reeds vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst recht. In de huidige situatie ontstaat dat recht pas na twee dienstjaren Daarnaast is op dit moment de opbouw van de transitievergoeding als volgt opgebouwd: over de eerste 10 dienstjaren ontvangt de medewerker 1/3 maandsalaris en vanaf 10 dienstjaren 1/2 maandsalaris. Met het nieuwe regeerakkoord verdwijnt deze staffel geldt dat voor alle dienstjaren 1/3 maandsalaris wordt opgebouwd.

Verlof

In het nieuwe regeerakkoord is opgenomen dat het kraamverlof voor partners per 1 januari 2019 wordt verhoogd van twee dagen naar vijf dagen. Met ingang van 1 juli 2020 krijge partners daarnaast aanvullend kraamverlof van vijf. Voor deze periode ontvangt de medewerker een uitkering van 70% van het dagloon. Tot slot wordt het adoptie of pleegouderverlof verruimd van vier naar zes weken.

ZZP’ers

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) gaat op de schop. De nieuwe wet moet minder administratieve rompslomp met zich meebrengen en is erop gericht om schijnzelfstandigheid te voorkomen.  Daarbij zal naast de duur van de opdracht en de werkzaamheden ook het tarief meespelen.

Payrolling gericht op oorspronkelijk doel

Met deze aanpassing heeft het kabinet voor ogen dat inzet van payrolling niet gebruikt mag worden om te concurreren op arbeidsvoorwaarden of leiden tot benadeling van de werkende op het gebied van arbeidsmarkt kansen. Payrolling mag daarbij enkel ingezet worden om inleners te ontzorgen. Met deze visie biedt APS payrolling al jaren als extra dienst aan. Ook belonen wij onze medewerkers conform beloningselementen van de inlener, waardoor benadeling wordt voorkomen.

Hoe het regeerakkoord uiteindelijk exact vorm gaat krijgen is nog niet helemaal duidelijk. Maar zoals u van ons gewens bent volgt APS de ontwikkelingen op de voet. Mocht u over dit onderwerp vragen hebben, neem dan zeker even contact op met één van onze consulenten.