7: Onderhandelen en arbeidsovereenkomst

Wanneer het eerste gesprek goed verloopt, vindt daarna doorgaans een tweede gesprek plaats, met de sollicitanten welke het best aansluiten bij de vacature. Het tweede gesprek is over het algemeen het arbeidsvoorwaardengesprek, hierin onderhandel je met je potentiële werkgever over je contract.

Afspraken over te verrichten arbeid leg je vast in een contract. De contractvorm bepaalt welke rechten en plichten je hebt. Wie een arbeidsovereenkomst sluit, haalt daarmee automatisch een aantal rechten binnen: het recht op ontslagbescherming, het recht op een minimumloon en het recht op een uitkering bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. De arbeidsovereenkomst is het entreebiljet van het arbeidsrecht.

Een CAO is een Collectieve Arbeidsovereenkomst, gesloten tussen vakbonden en werkgeversorganisaties. Daarin worden arbeidsvoorwaarden vastgelegd voor een bedrijfstak of een onderneming.

Functieomschrijving:

Hierin staat voor welke functie je bent/wordt aangenomen en wat deze functie inhoudt.

Proeftijd:

Meestal begint een dienstverband met een proeftijd. Werkgever en werknemer mogen in de proeftijd het dienstverband met onmiddellijke ingang beëindigen.

Ontbindende voorwaarden:

Via de kantonrechter kan de werkgever om ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzoeken. Hij moet daarvoor dan wel gewichtige redenen aanvoeren. In de arbeidsovereenkomst kan worden vastgelegd dat het contract wordt ontbonden wanneer zich bepaalde omstandigheden voordoen. Let daarvoor op!

Salaris:

In het arbeidscontract worden de loonafspraken vastgelegd. Deels liggen de brutosalarissen vast in functieschalen die in CAO’s zijn opgenomen. Bij starters op de arbeidsmarkt is de onderhandelingsruimte over het salaris beperkt.

De extra’s

Voor werknemers in hogere functies kennen we in Nederland een scala van extra rechten waarmee je loon naar werken krijgt. Gratificaties, ruime onkostenvergoedingen, een lease-auto, studiefaciliteiten, spaarregelingen. Men heeft voor deze krenten in de pap allerlei termen bedacht: emolumenten, secundaire arbeidsvoorwaarden, fringe benefits.

Het concurrentiebeding:

Om te voorkomen dat gevoelige informatie bij de concurrent terechtkomt, kan een werkgever twee soorten clausules in het arbeidscontract opnemen: de geheimhoudingsclausule (wat voor zich spreekt) en het concurrentiebeding, waarbij je belooft na beëindiging van het dienstverband bepaalde werkzaamheden niet te gaan verrichten voor concurrerende werkgevers. Maar let op! Bedenk je twee keer voordat je tekent voor deze handenbinder.

Vakantie:

In de meeste CAO’s is een vakantieregeling opgenomen. De wet geeft alleen ondergrenzen aan.

Ziek

Hierin is opgenomen wat de plichten van de werkgever zijn om loon door te betalen bij ziekte. Alleen ziekten die je minder geschikt maken voor de functie, moet je melden tijdens de sollicitatie.

Eén van de belangrijkste onderwerpen die besproken wordt is het salaris. Daarnaast de volgende zaken:

Secundaire arbeidsvoorwaarden:

  • auto van de zaak
  • spaarloonregelingen
  • (premievrije) pensioenen
  • kilometervergoedingen
  • onkostenregelingen
  • telefoons
  • laptops
  • pc’s
  • optieregelingen

Het contract:

Het contract: in veel gevallen wordt er een contract van eenhalf jaar tot een jaar voorgesteld, zodat beide partijen kunnen ontdekken of het bevalt en waar zowel jij als de werkgever mee kunnen leven.