Referenties, hoe zit dat eigenlijk?

Whitepaper

HR Professionals en leidinggevenden krijgen er regelmatig mee te maken; referentieverzoeken over (oud)medewerkers. Potentieel werkgevers kunnen bij een referent informatie inwinnen over de betreffende medewerker en diens functioneren.

Over het verstrekken van referenties is niets wettelijk geregeld. Wel kan het volgende juridische kader worden geschetst:

  • De referent mag alleen relevante informatie verstrekken.
  • Als de (oud)medewerker niet wil dat bepaalde informatie gedeeld wordt, dan moet hij dit expliciet duidelijk maken aan de referent.
  • Informatie kan en mag zowel positief als negatief uitpakken.
  • De referent moet ervoor waken dat een juist beeld geschetst wordt van de (oud)medewerker en diens functioneren.

Vraagt u zich als referent dus altijd af hoe de door u afgegeven referentie door de potentieel werkgever kan worden geïnterpreteerd.

Relevantie informatie is:

  • Informatie omtrent de hoedanigheid, verantwoordelijkheden en taken van de uitgevoerde functie
  • Informatie omtrent het uitvoeren van verantwoordelijkheden en taken
  • Houding en gedrag
  • Belangen van collega’s, klanten of leveranciers
  • Duur en verloop van de arbeid 
  • Verbeter aspecten

Getuigschrift

Een werkgever is wettelijk verplicht op verzoek van de werknemer een getuigschrift te verstrekken. In de wet staat omschreven wat ten minste vermeld moet worden in het getuigschrift. Daarbij is de werkgever aansprakelijk bij het opzettelijk verstrekken van incorrecte informatie en dient hij uiterst zorgvuldig om te gaan met het getuigschrift.