1. CAO

Op de arbeidsovereenkomst is een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) of een eigen bedrijfsregeling van toepassing. APS volgt voor haar flexmedewerkers de cao voor Uitzendkrachten, welke opgesteld is door de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). Hierin staan uitvoerig de rechten en plichten van de flexmedewerker beschreven.

Naast de bepalingen uit deze ABU-cao, houden wij ons aan de beloningsregels die binnen de cao of eigen bedrijfsregeling van de opdrachtgever van toepassing zijn. Dit is wettelijk verplicht en zorgt ervoor dat jij als flexmedewerker, op beloningsvlak gelijk wordt behandeld als jouw directe collega's. Voor verdere informatie omtrent de mogelijkheden tot het beëindigen van een uitzendovereenkomst en informatie over betaald verlof, zie: www.werkenalsuitzendkracht.nl.
 

Het fasensysteem

Tijdens de duur van de overeenkomst worden er rechten opgebouwd. De opbouw hiervan verloopt in drie fasen (fase A, B en C). Indien het einde van een fase nadert, wordt besproken of een overgang naar de volgende fase mogelijk is.

Fase A 

Fase A betreffen meerdere flexibele arbeidscontracten van 4 weken. Deze periode duurt maximaal 52 weken. Elke week waarin gewerkt of vakantie opgenomen wordt, telt mee voor de telling. Deze periode van 52 weken hoeft niet aaneengesloten te zijn. Alleen wanneer er meer dan 6 maanden geen werkzaamheden worden verricht, begint fase A weer opnieuw. Deze fase wordt opgevolgd door fase B.

Fase B 

Fase B betreft een contract voor bepaalde tijd, duurt maximaal 3 jaar en bestaat maximaal uit 6 contracten. Als deze periode afloopt, wordt bekeken of de uitzending wordt voortgezet naar fase C. Onderbrekingen tussen de verschillende contracten tellen mee voor de periode van drie jaar. Zit er tussen de contracten een onderbreking met een duur van meer dan 6 maanden, dan start het contract weer bij het begin van fase A.

Face C

Als de flexmedewerker na fase B direct of binnen zes maanden opnieuw uitzendwerk verricht voor hetzelfde uitzendbureau, komt hij/zij in fase C. Fase C betreft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij APS.

Salaris

Het salaris wordt bepaald aan de hand van de cao of eigen bedrijfsregeling van de desbetreffende opdrachtgever. De hoogte van het salaris is afhankelijk van je functie, opleiding, leeftijd, en ervaring. Dit wordt vastgelegd in het contract. Voor een correcte salarisbetaling verzoeken wij om alle wijzigingen met betrekking tot je persoonlijke situatie (verhuizing, huwelijk, tweede baan, uitkering, etc.) tijdig aan APS door te geven. Je hebt de keuze om je salaris per week of per 4 weken uit te betalen en kunt dit gedurende je uitzendperiode te allen tijde aan laten passen.

Reserveringen

Over de gewerkte uren bouw je een vergoeding voor kort verzuim en feestdagen op. Kort verzuim (of buitengewoon verlof) kan, voor zover de toeslag toereikend is, in overleg worden opgenomen bij onder andere een doktersbezoek en verplichtingen door de wet of overheid. De feestdagvergoeding wordt uitbetaald wanneer zich een algemeen erkende feestdag voordoet en je op die dag niet kunt werken voor zover de toeslag toereikend is. Wanneer je 6 weken niet meer werkzaam bent via APS worden al je nog openstaande reserveringen 6 weken na het laatst betaalde loon automatisch uitbetaald.

Reserveringen bij fase A

Over de gewerkte uren bouw je een vergoeding voor kort verzuim en feestdagen op. Kort verzuim (of buitengewoon verlof) kan, voor zover de toeslag toereikend is, in overleg worden opgenomen bij onder andere een doktersbezoek en verplichtingen door de wet of overheid. De feestdagvergoeding wordt uitbetaald wanneer zich een algemeen erkende feestdag voordoet en je op die dag niet kunt werken voor zover de toeslag toereikend is. Wanneer je 6 weken niet meer werkzaam bent via APS worden al je nog openstaande reserveringen 6 weken na het laatst betaalde loon automatisch uitbetaald.

Reserveringen bij fase B en C

In het geval van kort verzuim kan in overleg aanspraak worden gemaakt op doorbetaling van het loon. De gevallen waarin buitengewoon verlof kan worden verleend, zijn te vinden in de cao. Algemeen erkende feestdagen worden doorbetaald op werkdagen waarop wegens die feestdag niet gewerkt kan worden. Bij einde dienstverband worden alle opgebouwde reserveringen 6 weken na de laatste betaling automatisch uitbetaald.

Pensioen

Ben je 18 jaar of ouder? Dan ga je als werknemer van APS direct pensioen opbouwen in de Basisregeling. De regeling wordt uitgevoerd door Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP).

De deelname aan de Basisregeling duurt maximaal 52 weken. Na 52 weken pensioenopbouw in de basisregeling gaat deze automatisch over naar de Plusregeling. Deze deelname kan wel bij verschillende werkgevers in de uitzend- en detacheringsbranche zijn geweest. Heb je voor dit dienstverband bij APS al pensioenrecht opgebouwd via StiPP? Meld dit dan bij ons.

Basisregeling 

In de Basisregeling betaalt APS de volledige premie van 8% van het pensioengevend salaris. De werknemer betaalt in de Basisregeling geen eigen bijdrage.

Plusregeling 

De totale premie in de Plusregeling is 12% van de pensioengrondslag. In de Plusregeling betaal je hier als werknemer aan mee. De werknemer betaalt 4% van de premie en de overige 8% neemt APS als werkgever voor zijn rekening.

Inhoudsopgave