1. Ziekmelding

1.1 Reguliere Ziekmelding

Bij ziekte meldt jij je zo spoedig mogelijk, in ieder geval vóór 9:00 uur, ziek bij APS en de opdrachtgever. Omdat wij persoonlijk contact bij ziekte belangrijk vinden dient de ziekmelding telefonisch te worden gedaan. Een ziekmelding via WhatsApp, SMS of e-mail volstaat niet als ziekmelding.

De eerste werkdag van de telefonische ziekmelding geldt als wachtdag. Alleen wanneer jij niet in staat bent zelf contact op te nemen met de werkgever, kan de ziekmelding door anderen telefonisch worden gedaan.

Wanneer jij ziek wordt tijdens werktijd geldt dezelfde procedure, dat wil zeggen: meldt dit persoonlijk aan de leidinggevende (of diens vervanger) bij het bedrijf waar hij te werk gesteld is en telefonisch bij APS.

Wanneer er sprake is van een ander soort verlof (bijvoorbeeld zorgverlof of een noodzakelijke snipperdag e.d.), dan zal er geen sprake van verzuim wegens ziekte zijn.

Meld je telefonisch ziek op het telefoonnummer van de APS verzuimlijn:

1.2 Ziek tijdens vakantie

Wordt jij ziek tijdens vakantie dan gelden speciale regels. Alleen wanneer onderstaande regels in acht zijn genomen worden de ziektedagen tijdens vakantie niet als vakantie gerekend. Jij bent: 

  • Verplicht je persoonlijk bij APS telefonisch ziek te melden;
  • Verplicht direct een arts te raadplegen en een medische verklaring van deze arts te verkrijgen 
  • Verplicht eventueel (geheel of gedeeltelijk) herstel tijdens vakantie bij APS te melden;
  • Geef na terugkeer op het woonadres aan APS de originele medische verklaring van de behandelend arts af, waaruit de duur en aard van de ziekte duidelijk blijken.

1.3 Op vakantie tijdens ziekte

Indien jij al ziek was voordat je op vakantie ging, geldt dat de vakantiedagen als vakantiedagen worden aangemerkt. jij informeert APS hierover.

1.4 Medisch onderzoek

Jij staat medisch onderzoek toe om de arbeidsongeschiktheid te beoordelen.

Inhoudsopgave